О обуци

Предавач

Јовица Карановић, Јасмина Тубић, Марија Аранђеловић, Проф. др. Живко Стеља, Александар Сантовац, Томислав Миловановић, Сауд Хасовић, Маја Стешевић, Правник са искуством у области БЗР

Општи део Програма за полагање испита
Програм, начин, висина трошкова полагања стручног испита, програм општег дела испита ( Конвенције МОР, Директиве, Резолуције)

Општи део Програма за полагање испита
Прописи из области рада, здравствене и социјалне заштите (радни односи, здравствена заштита, здравствено, пензијско и инвалидско осигурање, Закон о БЗР)

Посебни део програма за полагање испита
Објекти, просторије и простори намењени за рад, средства за рад, преглед и провера опреме за рад и испитивање услова радне околине- стручни налази, садржај, Правилник о безбедности машина, Декларација о усаглашености- ЦЕ знак, средства и опрема за личну заштиту на раду, ознаке за БЗР, мере безбедности и здравља на раду приликом извођења грађевинских радова, мере безбедности и здравља на раду при ручном преношењу терета

Посебни део програма за полагање испита
Мере безбедности и здравља на раду при излагању хемијским материјама, биолошким штетностима, азбесту, карциногенима и мутагенима, при коришћењу опреме за рад са екраном, вибрација, буке, експлозивних материја. Мере безбедности од опасног дејства електричне струје, при преради и обради дрвета и сличних материјала, у саобраћају и одржавању транспортних средстава, пољопривреди, поступку пружања прве помоћи, заштити младих и жена.

Посебни део испита- процена ризика-теоретски део
Начин и поступак процене ризика у складу са Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини. Процена ризика једног радног места- практични пример- рад са полазницима

Полазници добијају: Презентације које покривају све области обухваћене предавањем и сертификат о одслушаном предавању.

ВАЖНО: Прликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се иста генерише као корисничко име и стога се не може користити иста мејл адреса за више полазника.

Информацију о начину приступања вебинару добићете путем мејла 16. фебруара до краја дана

Почетак курса:

17.02.2021.

Котизација: 27,000.00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Коме је намењена ова обука?

Лицима која се оспособљавају за практично обављање послова безбедности и здравља на раду.

Циљ обуке

Је припрема полазника за полагање испита за практично обављање послова у области безбедности и здравља на раду у складу са Правилником о програму, начину и висини трошкова за полагање стручног испита и законском регулативом из области БЗР. Усвајање практичних знања и вештина у примени прописа из ове области, лак и систематски приступ усвајању и примени знања.

Слађана Обреновић

0114149421 sladjana.obrenovic@pks.rs