О обуци

Предавач

Ирина Стевановић Гавровић, Љиљана Петровић, Весна Ђурђевић Игор Татић, мр Момо Кијановић, Ана Боркановић, Ђорђе Савељић, Никола Јеринић

 

Пословна академија ПКС у сарадњи са Пореском канцеларијом Татић организује специјалистичку обуку чији је циљ да се обезбеди квалитетно и ефикасно оспособљавање за рад на практичној примени пореских прописа. У току обуке учесници ће пролазити кроз интензивни интерактивни рад, који ће им омогућити да добију образовање из пореске материје.
Обука се реализује кроз 100 часова практичне и теоријске наставе која пружа могућност за добијање образовања из области пореских прописа и пореске администрације, као и других прописа који су директно или индиректно везани за пореску материју.

ТЕМЕ:
• Увод у порески систем Републике Србије и основне промене у пословању привредних друштава
• Порез на додату вредност
• Порески поступак и пореска администрација (управни поступак, порески прекршаји и пореска кривична дела)
• Порези на имовину (порез на имовину, порез на наслеђе и поклон, порез на пренос апсолутних права и порези на употребу, држање и ношење добара)
• Порез на добит правних лица и трансферне цене
• Порез по одбитку и примена међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања
• Порез на доходак грађана и доприноси за обавезно социјално осигурање
• Рачуноводствени аспекти опорезивања (МРС 12)
• Ретроспектива и порески тест

Обука се одржава у виду вебинара у трајању од:

02.10. – 05.12.2020. године,
петком од 16.00 дo 19.15
суботом од 9.30 до 14.30

 

 

 

Почетак курса:

02.10.2020.

Котизација: 100,000.00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Циљ обуке

Циљ курса је да се обезбеди квалитетно и ефикасно оспособљавање за рад на практичној примени пореских прописа.