О обуци

Предавачи

Др. Ненад Иванишевић; Др. Љиљана Рајновић; Др. Рајко Буквић; Др. Синиша Достић; Др. Милица Каличанин; Мр Милић Ђоковић; Звонимир Петровић; Александра Кон; мр Растко Стефановић; Зоран Ђуровић; Снежана Матејић; Страхиња Секулић; Ивана Ковачевић

Програм обуке је акредитован од стране Министарства финансија (Решење Министарства финансија број: 119-01-528/2018-16) и обухвата све теме прописане Правилником Министарства.

Услов за похађање стручне обуке на основу Закона о проценитељима вредности непокретности (Сл.гласник Р.С. број 108/2016 и 113/2017)
– Стечено високо образовање на студијама другог степена у складу са законом којим се уређује високо образовање, односно на основним студијама у трајању најмање четири године

Услови за стицање лиценце проценитеља вредности непокретности на основу Закона о проценитељима вредности непокретности (Сл.гласник Р.С. број 108/2016 и 113/2017) су:

  1. Има стечено високо образовање на студијама другог степена у складу са законом којим се уређује високо образовање, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
  2. Да је успешно завршио стручну обуку која укључује завршну проверу знања у складу са законом из члана 15
  3. Има најмање три године радног искуства на пословима вршења процене
  4. Има положен испит за стицање звања лиценцирани проценитељ у складу са чланом 10. овог закона
  5. Није му изречена забрана издавања нове лиценце у складу са овим законом
  6. Није правоснажно осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање послова вршења процене

 

Више информација о начину предавања, модулима које програм обухвата и провери знања по завршетку обуке можете добити преко линка: Детаљније о обуци

Почетак курса:

25.02.2021.

Котизација: 120,000.00 динара

без ПДВ

Привредна комора Србије, Београд, Кнеза Милоша 12

Коме је намењена ова обука?

Свима који желе да постану лиценцирани проценитељи вредности непокретности.

Циљ обуке

Циљ обуке је припрема за полагање испита за стицање лиценце за вршење процене вредности непокретности, као и стицање знања и развој вештина за квалитетно и стручно обављање овог посла.

Слађана Обреновић

0114149421 sladjana.obrenovic@pks.rs