О обуци

Предавач

Safety Way Solutions d.o.o. Тим стручњака за све области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине (ХСЕ), са значајним практичним искуством, положеним релевантним стручним испитима и професионалним кредибилитетом.

Термини одржавања:

30.09., 01.10., 02.10., 03.10. и 04.10.2024. године од 10:00 до 16:00 сати

Општи део Програма за полагање испита

– међународни правни извори у области безбедности и здравља на раду и систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији
– права, обавеза и одговорности послодаваца и запослених према прописима у области рада, здравствене заштите и социјалног осигурања (радни односи, здравствена заштита, здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање)

Посебни део испита

– начин и поступка процене ризика на радном месту и у радној околини
– опште и посебне мера безбедности и здравља на раду
– методолошки поступаци прегледа и провере опреме за рад, односно опреме која подлеже превентивним и периодичним прегледима и проверама у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду
– методолошки поступаци испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености
– Посебни део Програма обезбеђује да се стручно, односно одговорно лице, сагласно пословима које обавља и лиценци која му се издаје, оспособи за примену специфичних мера и поступака у области безбедности и здравља на раду који се могу применити или који се обавезно примењују код послодавца код кога обавља послове

• Процена ризика једног радног места- практични пример-рад са полазницима

Позивно писмо и агенду можете преузети овде.

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу јер се иста генерише као корисничко име и стога се не може користити иста мејл адреса за више полазника.

Полазници добијају штампане презентације које покривају све области обухваћене предавањем и сертификат о одслушаном предавању.

Почетак курса:

30.09.2024.

Котизација: 32.000,00 динара

без ПДВ

Теразије 23/могућност праћења преко вебинара

Коме је намењена ова обука?

Лицима која се оспособљавају за практично обављање послова безбедности и здравља на раду

Циљ обуке

је припрема полазника за полагање испита за практично обављање послова у области безбедности и здравља на раду у складу са Правилником о програму, начину и висини трошкова за полагање стручног испита и законском регулативом из области БЗР. Усвајање практичних знања и вештина у примени прописа из ове области, лак и систематски приступ усвајању и примени знања.

Јована Стаменковић

0113300924 jovana.stamenkovic@pks.rs