О обуци

Трајање обуке: 

Дводневна обука (17. и 18. октобар 2023.); од 09:30 до 15:30

Предавачи:

АЛЕКСАНДРА КРИВОКАПИЋ

 • помоћник директора Канцеларије за јавне набавке
 • председник испитне комисије за полагање испита
 • акредитовани реализатор-предавач програма стручног усавршавања у јавној управи од стране Националне академије за јавну управу

СНЕЖАНА ЛЕПОСАВИЋ

 • руководилац групе за мониторинг над применом прописа о јавним набавкама у Канцеларији за јавне набавке
 • члан испитне комисије за полагање испита
 • акредитовани реализатор-предавач програма стручног усавршавања у јавној управи од стране Националне академије за јавну управу

МАРИЈА МАРКОВИЋ

 • виши саветник за област јавних набавки у Привредној комори Србије
 • члан Радне групе за припрему новог Закона о јавним набавкама
 • акредитовани реализатор-предавач програма стручног усавршавања у јавној управи од стране Националне академије за јавну управу

Теме:

 1. ДАН
 • Укратко о испиту
 • Законодавни и институционални оквир јавних набавки у Републици Србији
 • Појам и предмет јавне набавке
 • Наручиоци
 • Начела јавних набавки
 • Изузеци од примене закона
 • Мешовите набавке
 • Прагови
 • Начин одређивања процењене вредности јавних набавки
 • Подела набавке у партије
 • Резервисане јавне набавке
 • Заштита података, документација и евидентирање поступка
 • Језик, валута и комуникација у поступку јавне набавке
 • Спречавање корупције и сукоба интереса
 • Технике и инструменти у поступцима јавних набавки
 • Врсте поступака јавне набавке
 • Минимални број кандидата

 

 1. ДАН
 • Посебни режими набавке
 • Централизоване и заједничке јавне набавке
 • Рачунање и одређивање рокова
 • Припрема за спровођење поступка јавне набавке
 • Објављивање и транспарентност
 • Јавне набавке у области одбране и безбедности
 • Критеријум за квалитативни избор привредног субјекта
 • Извршење уговора
 • Критеријуми за доделу уговора и додела уговора о јавној набавци
 • Секторске делатности
 • Понуде које обухватају производе пореклом из трећих држава и односи с тим државама
 • Канцеларија за јавне набавке
 • Портал јавних набавки
 • Оспособљавање и усавршавање за обављање послова јавних набавки
 • Правна заштита
 • Казнене одредбе
 • Прелазне и завршне одредбе
 • Провера знања

Почетак курса:

17.10.2023.

Котизација: 20,000.00 динара

без ПДВ

Београд, Теразије 23, велика сала на 2. спрату

Коме је намењена ова обука?

Представницима наручиоца, представницима понуђача и свим осталим заинтересованим лицима који желе да полажу испит и стекну сертификат за службеника за јавне набавке

Циљ обуке

Стицање основних знања из области јавних набавки потребних за успешно полагање испита и каснију примену прописа у области јавних набавки у пракси. Програм обуке је у складу са Приручником за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке који је објавила Канцеларија за јавне набавке.

Испит за службеника за јавне набавке може полагати свако заинтересовано лице са стеченим високим образовањем и то:

- на основним студијама у трајању од најмање четири године (најмање ВСС VII-1 степен) или

- на специјалистичним студијама на факултету или магистарским студијама или докторским студијама или - основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или специјалистичке струковне студије или

- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије).

Полазници добијају:  Приручник за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке; Сертификат о успешно завршеној обуци, презентације предавача на мејл

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs