О обуци

Трајање обуке: 

Тродневна обука, од 11. до 13. јуна

Предавања у учионици 11. и 12. јуна од 09:30 до 15:30 часова

Вебинар 13. јуна од 10:00 до 14:00 часова

Предавачи:

АЛЕКСАНДРА КРИВОКАПИЋ

 • помоћник директора Канцеларије за јавне набавке
 • председник испитне комисије за полагање испита
 • акредитовани реализатор-предавач програма стручног усавршавања у јавној управи од стране Националне академије за јавну управу

СНЕЖАНА ЛЕПОСАВИЋ

 • руководилац групе за мониторинг над применом прописа о јавним набавкама у Канцеларији за јавне набавке
 • члан испитне комисије за полагање испита
 • акредитовани реализатор-предавач програма стручног усавршавања у јавној управи од стране Националне академије за јавну управу

МАРИЈА МАРКОВИЋ

 • виши саветник за област јавних набавки у Привредној комори Србије
 • члан Радне групе за припрему новог Закона о јавним набавкама
 • акредитовани реализатор-предавач програма стручног усавршавања у јавној управи од стране Националне академије за јавну управу

Теме:

         1. ДАН – учионица

 • Укратко о испиту
 • Законодавни и институционални оквир јавних набавки у Републици Србији
 • Појам и предмет јавне набавке
 • Наручиоци
 • Начела јавних набавки
 • Изузеци од примене закона
 • Мешовите набавке
 • Прагови
 • Начин одређивања процењене вредности јавних набавки
 • Подела набавке у партије
 • Резервисане јавне набавке
 • Заштита података, документација и евидентирање поступка
 • Језик, валута и комуникација у поступку јавне набавке
 • Спречавање корупције и сукоба интереса
 • Технике и инструменти у поступцима јавних набавки
 • Врсте поступака јавне набавке
 • Минимални број кандидата

          2. ДАН – учионица

 • Посебни режими набавке
 • Централизоване и заједничке јавне набавке
 • Рачунање и одређивање рокова
 • Припрема за спровођење поступка јавне набавке
 • Објављивање и транспарентност
 • Јавне набавке у области одбране и безбедности
 • Критеријум за квалитативни избор привредног субјекта
 • Извршење уговора
 • Критеријуми за доделу уговора и додела уговора о јавној набавци
 • Секторске делатности
 • Понуде које обухватају производе пореклом из трећих држава и односи с тим државама
 • Канцеларија за јавне набавке
 • Портал јавних набавки
 • Оспособљавање и усавршавање за обављање послова јавних набавки
 • Правна заштита
 • Казнене одредбе
 • Прелазне и завршне одредбе
 • Провера знања

          3. ДАН – вебинар

     Практичан рад на Порталу јавних набавки

 • Опште информације о Порталу
 • Регистрација и управљање корисницким налозима и подацима о организацији
 • Припрема и објављивање плана јавних набавки и измена и допуна плана јавних набавки
 • Припрема и објављивање поступка јавне набавке
 • Претраживање на Порталу и преузимање конкурсне документације
 • Питања и одговори
 • Припрема и подношење понуда
 • Отварање понуда
 • Стручна оцена понуда, одлуке и увид у документацију
 • Захтев за заштиту права
 • Годишњи извештај о набавкама

Почетак курса:

11.06.2024.

Котизација: 28,000.00 динара

без ПДВ

Београд, Кнеза Милоша 12, сала на 6. спрату/вебинар

Коме је намењена ова обука?

Представницима наручиоца, представницима понуђача и свим осталим заинтересованим лицима који желе да полажу испит и стекну сертификат за службеника за јавне набавке

Циљ обуке

Стицање основних знања из области јавних набавки потребних за успешно полагање испита и каснију примену прописа у области јавних набавки у пракси. Програм обуке је у складу са Приручником за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке који је објавила Канцеларија за јавне набавке као и новим начином полагања испита, који поред теоретског дела испита обухвата и полагање практичног рада на Порталу јавних набавки.

Испит за службеника за јавне набавке може полагати свако заинтересовано лице са стеченим високим образовањем и то:

- на основним студијама у трајању од најмање четири године (најмање ВСС VII-1 степен) или

- на специјалистичним студијама на факултету или магистарским студијама или докторским студијама или - основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или специјалистичке струковне студије или

- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије).

Полазници добијају:  Приручник за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке; Сертификат о успешно завршеној обуци, презентације предавача на мејл

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs