О обуци

Предавачи

Саша Варинац, адвокат, бивши председник Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; Марија Марковић, дипл. екон.-мастер правник, виши саветник за област јавних набавки у ПКС и члан Радне групе за припрему новог Закона о ЈН

Трајање обуке: 

Тродневна обука (16.06; 17.06; 18.06.2021.); од 10:00 до 15:30

Теме:
1. ДАН
– Законодавни и институционални оквир јавних набавки у Републици Србији
– Појам и предмет јавне набавке
– Наручиоци
– Начела јавних набавки
– Изузеци од примене закона
– Мешовите набавке
– Прагови
– Начин одређивања процењене вредности јавних набавки
– Подела набавке у партије
– Резервисане јавне набавке
– Заштита података, документација и евидентирање поступка
– Језик, валута и комуникација у поступку јавне набавке
– Спречавање корупције и сукоба интереса

2. ДАН
– Врсте поступака јавне набавке
– Минимални број кандидата
– Технике и инструменти у поступцима јавних набавки
– Посебни режими набавке
– Централизоване и заједничке јавне набавке
– Рачунање и одређивање рокова
– Припрема за спровођење поступка јавне набавке
– Објављивање и транспарентност
– Избор учесника и додела уговора

3. ДАН
– Извршење уговора
– Јавне набавке у области одбране и безбедности
– Секторске делатности
– Понуде које обухватају производе пореклом из трећих држава и односи с тим државама
– Канцеларија за јавне набавке
– Портал јавних набавки
– Оспособљавање и усавршавање за обављање послова јавних набавки
– Правна заштита
– Казнене одредбе и прелазне и завршне одредбе
– Вежба – решавање задатака

Информације о начину приступања на вебинар добићете путем мејла најкасније до 15. јуна

Почетак курса:

16.06.2021.

Котизација: 20,000.00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Коме је намењена ова обука?

Представницима наручиоца, представницима понуђача и свим осталим заинтересованим лицима који желе да стекну сертификат за службеника за јавне набавке

Циљ обуке

Припрема учесника за успешно полагање испита и стицање сертификата за службеника за јавне набавке.
Програм обуке је у складу са Приручником за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке који је објавила
Канцеларија за јавне набавке.

Слађана Обреновић

0114149421 sladjana.obrenovic@pks.rs