О обуци

Предавач

Драгиша Јовановић, специјалиста за безбедност

 

Термин одржавања: од 9. до 15. новембра 2023. године од 10:00 до 15:30 сати

( 6 ДАНА СТРУЧНЕ ОБУКЕ)

ТЕМЕ

УВОДНИ ЧАС

Т-1 ПОЈАМ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ И ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Т-2 БЕЗБЕДНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Т-3  ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ (ИКТ) СИСТЕМИМА

Т-4 ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ И НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА

Т-5 ОПШТЕ ПОСЛОВНЕ ОПАСНОСТИ И ОПАСНОСТИ ОД НЕУСАГЛАШЕНОСТИ СА СТАНДАРДИМА

Т-6 ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ

Т-7 ПРОЦЕНА ПРАВНИХ РИЗИКА И ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ПРОТИВПРАВНОГ ДЕЛОВАЊА

Т-8 ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ПОЖАРНИХ ОПАСНОСТИ

Т-9 ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА

Т-10 МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА

РАДИОНИЦА 1

РАДИОНИЦА 2

КОНТРОЛНИ ТЕСТ

Пословна академија ПКС д.о.о. Београд је акредитована за вршење стручне обуке решењем МУП 03.15.3 број:2/20 од 25.05.2020. године

Услови за похађање обуке:
– Најмање ССС спрема

Услови за добијање лиценце:
– држављанин Републике Србије
– пунолетно лице
– најмање средња стручна спрема
– лекарско уверење надлежне здравствене установе
– нема безбедносних сметњи
– успешно завршена обука

Полазници добијају: материјал за припрему испита, Потврду о обучености (Образац 2 Правилника), инструкције за пријаву стручног испита и подношење захтева за добијање лиценце и освежење на паузама

Почетак курса:

09.11.2023.

Котизација: 30,000.00 динара

без ПДВ

Теразије 23, Велика сала на 2. спрату

Коме је намењена ова обука?

Менаџерима безбедности и запосленима у организацијама (привредна друштва, предузетници, јавна предузећа, установе, институције, органи локалних самоуправа и др.) као и свим лицима која су заинтересована за процену ризика и/ли лиценцирање у складу са прописима који обавезују организације на израду Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, доношење мера за поступање са ризицима. (чл. 20 ст. 5 ЗПО) и израду Плана обезбеђења (чл. 20ст. 6 ЗПО)

Циљ обуке

Припрема за полагање стручног испита за стицање лиценце за послове процене ризика у заштити лица, имовине и пословања и стицање вештина за рад у пракси према прописаној методологији у важећој верзији стандарда СРПС А.Л2.003:2017

Зоран Милићевић

0113300992 zoran.milicevic@pks.rs