О обуци

Предавач

Драгиша Јовановић, специјалиста за безбедност и вођа радне групе KS A292/RG 3 за ревизију стандарда A.L2.003:2017, Безбедност и отпорност – Процена ризика

Термин одржавања: од 21. до 28. октобра 2024. године од 10:00 до 15:30 сати

(6 ДАНА СТРУЧНЕ ОБУКЕ)

ТЕМЕ

УВОДНИ ЧАС

Т-1 ПОЈАМ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ И ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

Т-2 БЕЗБЕДНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Т-3  ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ (ИКТ) СИСТЕМИМА

Т-4 ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ И НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА

Т-5 ОПШТЕ ПОСЛОВНЕ ОПАСНОСТИ И ОПАСНОСТИ ОД НЕУСАГЛАШЕНОСТИ СА СТАНДАРДИМА

Т-6 ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ

Т-7 ПРОЦЕНА ПРАВНИХ РИЗИКА И ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ПРОТИВПРАВНОГ ДЕЛОВАЊА

Т-8 ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ПОЖАРНИХ ОПАСНОСТИ

Т-9 ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА

Т-10 МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА

РАДИОНИЦА 1 – израда Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања

РАДИОНИЦА 2 – израда Плана обезбеђења

КОНТРОЛНИ ТЕСТ

Пословна академија ПКС д.о.о. Београд је акредитована за вршење стручне обуке решењем МУП 03.15.3 број:2/20 од 25.05.2020. године

Услови за похађање обуке:
– Најмање ССС спрема

Услови за добијање лиценце:
– држављанин Републике Србије
– пунолетно лице
– најмање средња стручна спрема
– лекарско уверење надлежне здравствене установе
– нема безбедносних сметњи
– успешно завршена обука

Полазници добијају: USB са скриптом за припрему испита, унапређеним алатима (MS Excel са међусобно линкованим радним листовима за процену управе организације и једног огранка) потребним за самосталну израду Акта о процени ризика у заштити ЛИП и Плана обезбеђења (чл. 20 Закона о приватном обезбеђењу), Потврду о обучености (Образац 2 Правилника), инструкције за пријаву стручног испита и подношење захтева за добијање лиценце и освежење на паузама

Почетак курса:

21.10.2024.

Котизација: 30.000,00 динара

без ПДВ

Теразије 23, велика сала на 2. спрату

Коме је намењена ова обука?

Менаџерима безбедности и запосленима у организацијама (привредна друштва, предузетници, јавна предузећа, установе, институције, органи локалних самоуправа и др.) као и свим лицима која су заинтересована за процену ризика и/ли лиценцирање у складу са прописима који обавезују организације на израду Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, доношење мера за поступање са ризицима. (чл. 20 ст. 5 ЗПО) и израду Плана обезбеђења (чл. 20ст. 6 ЗПО)

Циљ обуке

Припрема за полагање стручног испита ради стицања лиценце за послове процене ризика у заштити лица, имовине и пословања, и стицање вештина за рад у пракси према прописаној методологији у важећој и ревидираној верзији стандарда SRPS A.L2.003 (укључујући и Упутство за израду Плана обезбеђења, са моделом)

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs