О обуци

Програм обуке је акредитован од стране Министарства финансија (Решење број: 119-01-528/2018-16) и обухвата све теме прописане Правилником Министарства о садржају и обиму програма стручне обуке за проценитеље, као и додатне теме и области потребне за стицање знања и вештина, који омогућавају ефикасно и квалитетно спровођење поступка процене вредности непокретности.

Трајање обуке: од 14.10.2023. до 11.02.2024. године

Програм обухвата 5 модула:

 • Увод у право
 • Увод у грађевину
 • Увод у економију
 • Процене вредности непокретности
 • Проценитељ вредности непокретности са нагласком на практични део наставе и методе процена вредности.

Предавања обухватају:

 • теоријски део-који подразумева упознавање са свим релевантним законским прописима и правилима струке у вези са проценом вредности непокретности, као и правилно разумевање свих поступака у процесу процене вредности непокретности
 • практични део-који обухвата процене вредности две некретнине по избору полазника, а које ће бити део завршног испита

 ! ОБУКУ ЈЕ МОГУЋЕ ПЛАТИТИ У ВИШЕ РАТА

Услов за похађање стручне обуке на основу Закона о проценитељима вредности непокретности  (Сл.гласник Р.С. број 108/2016 и 113/2017):

–          Стечено високо образовање на студијама другог степена у складу са Законом којим се уређује високо образовање, односно на основним студијама у трајању најмање четири године

 Услови за стицање лиценце проценитеља вредности непокретности на основу Закона о проценитељима вредности непокретности (Сл.гласник Р.С. број 108/2016 и 113/2017) су:

 1. Да кандидат има стечено високо образовање на студијама другог степена у складу са законом којим се уређује високо образовање, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
 2. Да је успешно завршио стручну обуку која укључује завршну проверу знања у складу са Чланом 15. Закона
 3. Да кандидат има најмање три године радног искуства на пословима вршења процене
 4. Да кандидат има положен испит за стицање звања лиценцирани проценитељ у складу са Чланом 10. овог Закона
 5. Да кандидату није изречена забрана издавања нове лиценце у складу са овим Законом
 6. Да кандидат није правоснажно осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање послова вршења процене

ПРЕДАВАЧИ:

проф. др Ненад Иванишевић лиц.проценитељ

проф. др Синиша Достић

проф. др Милица Каличанин

др Љиљана Рајновић

мр Милић Ђоковић лиц.проценитељ

мр Растко Стефановић лиц.проценитељ

Зоран Ђуровић лиц.проценитељ

Јелена Петковић лиц.проценитељ MRCIS

Александра Кон, дипл. правник

Снежана Матејић, дипл. економиста

Јелена Ђуричин, дипл. економиста 

Ивана Ковачевић, дипл. филолог

Више информација о начину и терминима предавања, модулима које програм обухвата и провери знања по завршетку обуке можете добити преко линка: Детаљније о обуци

Почетак курса:

14.10.2023.

Котизација: 120,000.00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР/УЧИОНИЦА (Теразије 23, мала сала на 2. спрату) Настава се одржава уторком и четвртком у виду вебинара, а викендом у учионици

Коме је намењена ова обука?

Свима који желе да постану лиценцирани проценитељи вредности непокретности

Циљ обуке

Циљ обуке је припрема за полагање испита за стицање лиценце за вршење процене вредности непокретности, као и стицање знања и развој вештина за квалитетно и стручно обављање овог посла

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs