О обуци

ПРЕДАВАЧ:

Снежана Матејић, порески саветник – радила у Пореској управи на пословима директора Филијале Панчево, у јавном предузећу на пословима директора сектора за финансијске и опште послове, у више веома успешних спољнотрговинских фирми на месту финансијског директора и пореског саветника

Дводневна обука: 27. и 28. новембар 2023. од 09:30 до 15:00 часова

Теме:

ДАН 1.

I Утицај спољнотрговинских прописа на  утврђивање пореског третмана промета добара, услуга и обављања привредних делатности у спољној трговини

 • Анализа:
 • Промета услуга и одређивање дана пружања услуга
 • Извоза и увоз без наплате, односно плаћања
 • Изузетака у вези са робом купљеном у другој држави
 • Пословање са нерезидентима из Руске федерације
 • Промет непокретности у коме учествује нерезидент

II Страна  улагања

 • Национални третман страних улагања
 • Слобода плаћања према иностранству
 • Право на трансфер добити и имовине улагача
 • Улагања од посебног значаја и облици државне помоћи
 • Царинско ослобођење предмета улога
 • Представништва и огранци страних фирми у РС

III Опорезивање делатности спољне трговине порезом на додату вредност

 • Утврђивање предмета опорезивања ПДВ у случају:

-Испоруке добара и пружања услуга у Републици Србији

-Увоза добара у РС

 • Одређивање пореског обвезника и пореског дужника

-Страно правно лице и стална пословна јединица као порески обвезници

-Случајеви у којима је порески дужник прималац добара и услуга за промет који изврши страно правно лице

-Лице које увози добро као порески дужник

-Обвезник ПДВ као порески дужник за накнаду коју наплаћује у име и за рачун страног лица

-Страно лице као обвезник ПДВ и обавеза ангажовања пореског пуномоћника

 • Место промета добара и услуга

-Општа и посебна правила када се услуга пружа пореском обвезнику

-Општа и посебна правила када се услуга пружа лицу које није порески обвезник

 • Место увоза добара
 • Време промета добара која се увозе, односно извозе
 • Време промета услуга (са елементима иностраности):
 • Време увоза добара
 • Пореска основица и пореска стопа код увоза добара
 • Обрачун вредности исказаних у страним валутама

ДАН 2.

I Опорезивање делатности спољне трговине порезом на додату вредност

 • Пореска ослобођења за промет добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза за:
 • Превозне и остале услуге које су повезане са увозом добара;
 • Промет добара која се шаљу или отпремају у иностранство;
 • Промет добара која путник отпрема у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе;
 • Унос добара у слободну зону;
 • Промет добра која су у поступку царинског складиштења;
 • Отпремање добара у слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима;
 • Превозне и остале услуге које су у вези са извозом, транзитом или привременим увозом добара.

II Порез на добит правних лица

 • Порез по одбитку
 • Порез на добит по одбитку на дивиденде/уделе у добити које остварују нерезидентна правна лица
 • Утицај начина књижења пореза по одбитку и пореза на капитални добитак, који су плаћени у иностранству, на опорезиву добит и пореске кредите
 • Порески третман аванса који је уплаћен ино добављачу, а који неће бити реализован нити враћен
 • Третман унапред наплаћене робе која није извезена у року од годину дана од дана наплате аванса
 • Обавеза достављања годишњег извештаја о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних лица

 

! Поред ове обуке, у оквиру програма за спољну трговину нудимо и следеће обуке:

– СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПЛАТНИ ПРОМЕТ СА ИНОСТРАНСТВОМ – Документација и рачуноводствени аспект (07. и 08. новембар 2023.)

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ – ЦАРИНСКИ ПРОПИСИ И ПОСТУПЦИ (16. и 17.  новембар 2023.)

ПОСЛОВНА АКАДЕМИЈА својим полазницима нуди попуст од 10% за полазнике две обуке или попуст од 15% за полазнике све три обуке из области спољнотрговинског пословања.

Почетак курса:

27.11.2023.

Котизација: 16,000.00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?
 • менаџерима у спољној трговини и финансијама
 • рачуновођама
 • запосленима у компанијама које се баве увозом и извозом
 • свима који раде на спољнотрговинским пословима и пословима обрачунавања пореза без обзира на радно искуство
Циљ обуке

Циљ обуке је да полазници након дводневног тренинга упознају основне принципе опорезивања спољнотрговинске делатности кроз прописе, мишљења надлежних органа и практичне примере и исте успешно примене у свом будућем раду.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs