О обуци

ПРЕДАВАЧИ И МЕНТОРИ ОБУКЕ:

ВЕРА ЛОНЧАР

Оснивач привредног друштва „Аccount doo“ Нови Сад, са дугогодишњим искуством на пословима рачуноводства, финансија, ревизије, анализе финансијских извештаја, имплементације ЕРП система, као и рачуноводствено-финансијском и пореском консалтингу за домаће и стране компаније. Аутор је многих обука из области рачуноводства и финансија, као и предавач на обукама које се одржавају у Привредној комори Србије и Удружењу пореских саветника Србије. Посебна специјалност ментора је однос између пословних процеса и информационих система. Кроз консултантски рад и рачуноводствене услуге учествовала је у организацији пословних процеса и поставки у информационим системима многих привредних друштва.

ДРАГАНА МАРИЋ

Вишегодишње искуство у књиговодственим пословима стекла је кроз рад у књиговодству, као и кроз вођење своје књиговодствене агенције Дармил ПР. Директор и оснивач Darmil Accounting Agency DOO, оснивач, председник и члан УО Удружења рачуновођа и књиговођа Србије-УРИКС. Проглашена за НАЈ Пантхеон рачуновођу за 2019 годину. Оснивач је и администратор највеће неформалне заједнице књиговођа у региону, фејсбук групе КЊИГОВОДСТВО, РАЧУНОВОДСТВО. Учествује као предавач на обуци за самосталног књиговођу у Привредној комори Србије, као и на семинарима који се баве изменама пореских прописа.

НЕВЕНА ПЕТКОВИЋ

Практична знања је стекла кроз рад у привреди у сегменту рачуноводства, финансија и ревизије. Састављање, анализа и контрола извештаја о пословању су ужа специјалност предавача. Активан је предавач на обукама из области рачуноводства и финансија у Привредној комори Србије и на Пореској академији Удружења пореских саветника Србије. Аутор је и коаутор многих обука из области рачуноводства. Последњих година активно учествује у развоју апликација које се баве финансијским извештавањем и анализом.

 

Начин реализације менторског програма:

  1. Видео материјали, који ће бити на располагању полазницима месец дана по завршетку менторског програма
  2. Четири вебинара са ментором у трајању од 4 сата – практични примери корак по корак
  3. Комуникација са ментором путем телефона и мејла за одговоре на конкретна питања и потенцијалне нејасноће у току менторског програма
  4. Могућност постављања питања из конкретног примера из праксе

Термин одржавања

од 26. фебруара до 23. марта у следећем формату:

  • од понедељка до петка онлајн приступ видео лекцијама за ту недељу
  • четири суботе од 9 до 13 вежбе и рад са предавачима у виду вебинара: 02.03, 09.03, 16. и 23.03.2024.
  • индивидуални рад и консултације са менторима

 

Теме које се обрађују у оквиру менторинг програма:

I СЕГМЕНТ

– Законска и професионална регулатива

– Примена стандарда и обавезе које прате примену различитих регулативе

II СЕГМЕНТ

– Припрема пословних књига за закључивање

– Обрачун рачуноводствене амортизације

– Обрачун пореске амортизације

– Попис и утицај резултата пописа на пословне књиге

– Рекласификација дугорочних и краткорочних обавеза и потраживања

– Резервисања

– Финалне рачуноводствене радње и провера стања кроз примену основних правила контролинга

– Утврђивање одложених пореских средстава и обавеза

– Обрачун пореза на добит и састављане пореског биланса и пореске пријаве

III СЕГМЕНТ

– Техничка припрема за предају извештаја и пропратне документације

– Рад са различитим сертификатима, припрема фајлова (xмл) за увоз на портал АПР-а и унос података без xмл фајлова

– Припрема за предају пореског биланса на порталу Пореске управе

IV СЕГМЕНТ

– Састављање финансијских извештаја (Биланс стања, Биланс успеха, Токови готовине, Промене на капиталу, Извештај о осталом резултату)

– Припрема и састављање Напомена уз финансијске извештаје

– Различити примери напомена у зависности од величине привредних субјеката, као и у зависности од примене различите регулативе

ВЕЖБЕ

У оквиру сваког сегмента припремљени су практични примери за вежбу. Полазници добијају материјале електронским путем. Поред припремљених примера вежбе се на захтев полазника могу радити и на конкретним примерима из праксе полазника

 

 

Почетак курса:

26.02.2024.

Котизација: 30.000,00 динара

без ПДВ

онлajн лекције/вебинари/индивидуални рад са менторима

Коме је намењена ова обука?

Лицима која немају искуство у састављању финансијских извештаја као и онима који желе да прошире своја знања у овој области.

Циљ обуке

Кроз овај менторски програм, полазници пролазе појединачне сегменте и заокружују све потребне поступке за састављање финансијских извештаја и напомена уз извештаје.

Циљ обуке је да се полазници осамостале у поступку израде финансијских извештаја.

 

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs