О обуци

ТЕМЕ:

 1. Појам, садржина и циљеви рачуноводства
 2. Књиговодство као део рачуноводства
 3. Пословне књиге и документација
 4. Рачуноводствена регулатива и рачуноводствене евиденције
 5. Порески систем и утицај на пословање привредног субјекта
 6. Привредни субјекти и начин вођења пословних књига у појединим привредним субјектима
 7. Предузетници и друштва са ограниченом одговорношћу – Процедуре и административне активности од оснивања до завршног рачуна
 8. Е портал пореске управе
 9. Систем електронских фактура-СЕФ
 10. Електронска комуникација са осталим државним институцијама (ЛПА, АПР, Агенција за заштиту животне средине, ЦРОСО)
 11. Пословни процеси – књиговодствено обухватање пословних промена у зависности од врсте делатности и организација документације и књижења
 12. Платни промет и спољнотрговинско пословање (књижења појединих трансакција)
 13. Биланси и врсте биланса
 14. Биланс стања – структура и поједине позиције биланса стања и правила вредновања
 15. Биланс успеха – структура и поједине позиције биланса успеха и правила вредновања
 16. Попис и инвентарисање
 17. Зараде и друга лична примања
 18. Обрасци и предаја финансијских извештаја за двојно књиговодство
 19. Порески биланс и пореска пријава за порез на добит

Поред наведеног програма, обука у потпуности покрива делове 1.1. и 1.3. из образовног програма за стицање професионалног звања “Рачуновођа”, као и делове појединих  сегмената образовног програма за стицање професионалног звања “Рачуновођа” и “Oвлашћени Рачуновођа”.

ПРЕДАВАЧИ:

 • Вера Лончар
 • Невена Петковић
 • Драгана Марић
  (Account doo Нови Сад)

Термин одржавања обуке: 09. септембар – 02. новембар 2024.

Обука се одржава у горе наведеном периоду у формату: од понедељка до петка онлајн приступ видео лекцијама за ту недељу и сваке суботе од 9:00 до 13:30 вежбе и рад са предавачима у виду вебинара.

Обука је конципирана тако да је теоријски део обрађен у виду снимљених видео лекција које полазници могу прегледати у терминима који њима одговарају, док се кроз непосредан рад са предавачима у виду вебинара суботом, вежба и утврђује научено.

Полазницима је омогућен и онлајн приступ савременом књиговодственом интернет програму Minimax у коме могу да се раде додатне вежбе.

Распоред наставе обезбеђује потребно време за самосталан рад и успешно припремање испита који се полаже по завршетку обуке.

Свака тема је обрађена кроз видео лекције тако да полазници који немају довољно искуства могу да се упознају са новим градивом поступно и да преслушају лекције више пута. Полазници ће овим лекцијама моћи да приступе и 2 месеца након завршетка обуке.

Часови са предавачима се одржавају суботом и трају 4 сата.

Са предавачима се понавља градиво које је обрађено кроз онлајн лекције, раде се вежбе и прелази додатно градиво као надоградња на већ обрађену основу кроз лекције. Уз вежбе задатака, полазници ће на часовима радити и мини тестове како би резимирали научено, проверили ниво знања, као и како би предавачи утврдили које сегменте је потребно поновити.

Током трајања обуке полазници могу комуницирати са предавачима и путем мејла.

Обука се одвија у укупном трајању од 8 недеља + време за испит који се ради путем онлајн платформе.

Сви полазници који желе додатно да вежбају имају омогућен и 6-месечни приступ онлајн књиговодственом програму Minimax.

Приказ радне недеље

Понедељак – петак: Полазници добијају приступ онлајн видео лекцијама. Сваке недеље откључавају се нови видео материјали. Полазници их могу гледати у терминима када њима одговара.

Субота од 09:00 до 13:30 часова: 4 сата вебинар – часови са предавачима – надоградња градива на онлајн лекције, практичне вежбе са задацима и онлајн мини тест за рекапитулацију и потврду наученог

Полазници добијају: радни материјал, скрипте, радне задатке са примерима, приступ онлајн лекцијама, приступ књиговодственом програму Minimax, пратеће материјале, као и сертификат о успешно обављеној обуци за самостално вођење пословних књига, након положеног испита.

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу јер  се на ту адресу шаљу информације о предавању и обавештење са приступним подацима.

Информацију о начину приступања сви полазници добиће путем мејла неколико дана пре почетка предавања.

Почетак курса:

09.09.2024.

Котизација: 25.000,00 динара

без ПДВ

онлајн/вебинар

Коме је намењена ова обука?

Лицима која немају или имају мало искуства у књиговодственом раду, лицима која желе да постану професионалне рачуновође, као и свима онима која желе да надограде постојеће знање из рачуноводства. Обука за самостално вођење пословних књига оријентисана је на практичан рад у рачуноводству тако да  полазници стичу применљива знања, која  одмах по завршетку курса могу да примене код обављања  рачуноводствених послова у било ком привредном субјекту или агенцији.

 

Циљ обуке

Циљ обуке је да се полазници упознају са најважнијим сегментима рада у рачуноводству и да овладају техникама књижења, обрачуна и састављања финансијских извештаја и да тачно знају шта треба  да раде, при сваком кораку, од пријема документације до израде финансијских извештаја.

Након завршене обуке полазници стичу потребно практично знање и вештине да:

 • формирају књиговодствену документацију, контирају и књиже основне књиговодствене промене код већине микро и  малих привредних друштава и предузетника (двојно књиговодство)
 • разумеју  и примењују  основне пореске и рачуноводствене прописе
 • обрачунају и поднесу пореске  пријаве за исплату зарада и других личних примања, као  и ПДВ пријаве
 • врше контролу закључног листа и самостално (на основу закључног листа виртуелне компаније посебно за сваког полазника)
 • обрачунају порез на добит, припреме и поднесу пореску пријаву за порез на добит
 • саставе финансијске извештаје и попуне оригиналне обрасце финансијских извештаја

 

Марија Митровић Бошковић

0113304570 akademija@pks.rs