О обуци

Вера Лончар
оснивач привредног друштва Account ДОО НОВИ САД, са дугогодишњим искуством у привреди и банкарству на пословима платног промета са иностранством, рачуноводства, финансија, ревизије, анализе финансијских извештаја, имплементације ЕРП система, као и рачуноводствено-финансијском и пореском консалтингу за домаће и стране компаније.

Дводневна обука: 07. и 08. новембар од 09:30 до 15:00 часова

Теме:

ДАН 1. СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

1. Преглед најважнијих прописа и основни елементи

 • Основни појмови и законски оквир
 • Уговор и учесници
 • Начин формирање цена – калкулације

2. Incoterms правила и клаузуле

 • Преглед уговорених услова испоруке, преноса ризика и трошкова, као и тумачење најчешће примењиваних Incoterms правила
 • Моменат када се могу признати приходи или добро, у пословним књигама, у зависности од уговорене Incoterms клаузуле

3. ЈCI – Јединствена царинска исправа

 • Тумачење појединих делова и поља
 • Објашњења  обележја на ЈЦИ која утичу на признавање добра и прихода  и начин књижења
 • Приказ попуњених ЈЦИ (УВ-4,5,6,7; ИЗ-1,2,3)
 • Начин формирања основице за обрачун царине и за обрачун ПДВ

4. Основне врсте спољнотрговинских послова, начини поступања и документација

 • Увозни и извозни посао
 • Привремени увоз и извоз
 • Реекспортни послови
 • Активно оплемењивање
 • Поврат добара у иностранство
 • Гратис испоруке
 • Замена добара у гарантном року
 • Формирање увозне калкулације и набавне вредности увезеног добра
 • Авансна плаћања и начин вредновања приликом увоза и извоза
 • Начин књижења и порески аспект код појединих врста спољнотрговинског посла

5. Слободна зона и слободно царинско складиште

6. Специфичности код појединих случајева

 • Специфичности код увоза и извоза  услуга
 • Увоз и извоз робе без преласка царинске линије
 • Разлике између уговорених компензационих послова и пребијања обавеза и потраживања
 • Разлике између директног и индиректног реекспорт-а
 • Инструкције које се дају царинском заступнику

 

ДАН 2. ПЛАТНИ ПРОМЕТ СА ИНОСТРАНСТВОМ 

 1. Основни појмови и законски оквир
 2. Начин извршења наплате и плаћања:
 • У новцу
 • Роби или услугама
 • Пребијањем обавеза и потраживања
 • Плаћањем или наплатом од другог лица
 • Из кредита или гаранција
 1. Инструменти платног промета са иностранством
 • Дознака
 • Платна картица
 • Меница
 • Чек
 • Документарна наплата – инкасо
 • Документарни акредитив
 1. Контокорентни и кореспондентски односи банака
 2. Плаћање на основу SWIFT поруке
 • SWIFT
 • IBAN
 • Ино трошкови
 1. Практични примери везани за плаћање и наплату
 • Захтев за извршење плаћања дознаком
 • Захтев за извршење плаћања документарним акредитивом
 • Начин попуњавања налога за плаћање са књижним одобрењима
 • Ино трошкови када падају на терет корисника и начин књижења
 • Шифарник основа наплате и плаћања
 1. Распоред прилива
 • Елементи које треба навести
 • Начин распореда прилива са умањењем за књижна одобрења
 • Начин књижења на основу извештаја банке
 1. Извештавање НБС

 

Поред ове обуке, у оквиру програма за спољну трговину нудимо и следеће обуке:

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ – ЦАРИНСКИ ПРОПИСИ И ПОСТУПЦИ (16.11. и 17.11.2023.)

 ПОРЕСКИ АСПЕКТИ СПОЉНОТРГОВИНСКОГ ПОСЛОВАЊА (27.11. и 28.11.2023.)

! ПОСЛОВНА АКАДЕМИЈА својим полазницима нуди попуст од 10% за полазнике две обуке или попуст од 15% за полазнике све три обуке из области спољнотрговинског пословања.

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. Информацију о начину приступања за вебинар добићете путем мејла дaн уочи почетка обуке.

Почетак курса:

07.11.2023.

Котизација: 16.000,00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?
 • менаџерима у спољној трговини и финансијама
 • рачуновођама
 • запосленима у компанијама које се баве увозом и извозом
 • осталим лицима која желе да прошире своја знања у области спољне трговине и платног промета са иностранством
Циљ обуке

Циљ обуке је да, на основу практичних примера, полазници развијају алате за свакодневни рад на наведеним пословима у области спољне трговине.

Након обуке полазници ће бити у могућности да:

 • протумаче ЈЦИ у зависности од различите врсте посла и уговорених елемената испоруке
 • исправно тумаче Incoterms правила са становишта момента преласка ризика
 • знају да попуне налоге за плаћања и да дају исправан распоред прилива у зависности од врсте појединих инструмената
 • исправно вреднују добра и услуге код различитих врста спољнотрговинског посла и различитих начина плаћања
 • формирају увозне и извозне калкулације и да знају какав утицај на резултат пословања имају утврђене вредности
 • разумеју и примене рачуноводствене и пореске аспекте спољнотрговинског пословања и платног промета са иностранством

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs