О обуци

Време одржавања обуке: 10h-15h

ТЕМЕ:

1. О ЧЕМУ ТРЕБА ВОДИТИ РАЧУНА У ФАЗИ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ИЗВЕШТАВАЊА О НАБАВКАМА

 • План јавних набавки за 2022. годину и веза са финансијским планом
 • Планирање јавних набавки и веза са интерним актом
 • Начин одређивања предмета и процењене вредности јавних набавки (истраживање тржишта) и специфичности планирања појединих поступака јавних набавки
 • Подела набавке у партије
 • Одговорност за преузете обавезе у складу са Законом о буџетском систему (чл. 54) и Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година
 • План јавних набавки на новом Порталу јавних набавки
 • Услови за покретање поступка јавне набавке
 • Евидентирање јавних набавки и извештавање о набавкама

2. ШТА НАРУЧИОЦИ И ПОНУЂАЧИ ТРЕБА ДА ЗНАЈУ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

 • Критеријуми за доделу уговора – опште карактеристике
 • Цена као једини критеријум за доделу уговора
 • Однос цене и квалитета
 • Трошкови животног циклуса
 • Примена формула на Порталу јавних набавки

3. КАКО ПОНУЂАЧИ ДА УЧЕСТВУЈУ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И О ЧЕМУ НАРУЧИОЦИ ТРЕБА ДА ВОДЕ РАЧУНА ПРИЛИКОМ ДЕФИНИСАЊА КД

 • Проналажење поступака јавних набавки на Порталу јавних набавки
 • Начин дефинисања критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и доказивање истих
 • Важне напомене у вези са подношењем понуде

4. ШТА ПОНУЂАЧИ И НАРУЧИОЦИ ТРЕБА ДА ЗНАЈУ О МОНИТОРИНГУ НАД ПРИМЕНОМ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

 • Поступак мониторинга – општа правила
 • Најчешће уочене неправилности у пракси

Предавачи:

 • Александра Кривокапић, Канцеларија за јавне набавке

в.д. помоћник директора за развој система јавних набавки и финансијско-материјално пословање

 • Оливера Рајковић, Канцеларија за јавне набавке

руководилац Групе за финансијско-материјалне послове

 • Снежана Лепосавић, Канцеларија за јавне набавке

руководилац групе за мониторинг над применом прописа о јавним набавкама

 • Марија Марковић, дипл. екон.-мастер правник

виши саветник у Привредној комори Србије за област јавних набавки, члан Радне групе за припрему новог Закона о јавним набавкама, дугогодишње практично искуство у области јавних набавки код наручиоца, буџетски инспектор и консултант за привреду у области јавних набавки

Почетак курса:

30.03.2022.

Котизација: 8,400.00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

Представницима јавних и секторских наручилаца

Циљ обуке

Семинар је намењен наручиоцима и понуђачима. Наручиоци ће имати прилику да чују о чему треба да воде рачуна у фази планирања јавних набавки и извештавања о набавкама, а понуђачи која је њихова улога и какву помоћ могу да пруже наручиоцима у фази планирања. Такође, кроз примере из праксе биће представљен начин дефинисања критеријума за доделу уговора. Понуђачи ће чути како да учествују у поступцима јавних набавки и како да испуне захтеване критеријуме за квалитативни избор привредних субјеката и поднесу понуду, као и о чему наручиоци треба да воде рачуна приликом дефинисања критеријума у конкурсним документацијама.

Учесницима ће бити представљена сва правила у вези са поступком мониторинга над применом прописа из области јавних набавки који спроводи Канцеларија за јавне набавке.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs