О обуци

Предавач

Снежана Матејић, порески саветник Радила у Пореској управи на пословима директора Филијале Панчево, у Јавном предузећу на пословима Директора Сектора за финансијске опште послове

Тренинг организујемо на захтев привреде, у циљу свеобухватног давања тумачења и одговора полазницима на многа питања која су се отворена увођењем новог начина евидентирања и попуњавања ПО ПДВ пријаве.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЈЕ САЧИЊЕН НА ОСНОВУ НАЈНОВИЈИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПДВ И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА КОЈИ СУ У ПРИМЕНИ ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ.

ТУМАЧЕЊА ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА НА ОСНОВУ ПРИМЕРА ИЗ ПРАКСЕ И ОБЈАВЉЕНИХ МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА.

ТЕМЕ:

 • Контола ПДВ-а од стране Пореске управе у погледу:
 • Утврђивање предмета опорезивања ПДВ
 • Одређивање врсте промета
 • Утврђивање времена промета добара и услуга
 • Утврђивање места промета добара и услуга
 • Разликовање пореског обвезника и пореског дужника
 • Правилно одређивање пореске основице, накнаде или вредности и обрачунавање по прописаној пореској стопи
 • Пореска ослобођења
 • Контрола улазних докумената и испуњеност услова за коришћење претходног ПДВ
 • Посебни поступци опорезивања
 • Евидентирање и брисање из евиденције обвезника ПДВ
 • Издавање рачуна у складу са Законом о ПДВ и подзаконским актом
 • Обавеза вођења евиденција
 • Исказивање података у прегледу обрачуна
 • Подношење пореске пријаве (образац ПП ПДВ) и преглед обрачуна (образац ПО ПДВ)
 • Повраћај, рефакција и рефундација пореза

 

Услед обавезе тачног и потпуног исказивања много већег броја података у прегледу обрачуна, отворила су се многа питања и дилеме у смислу не само у које поље се уноси промет, већ и шта се сматра прометом, када је промет извршен, како се и када врши исправка основице, утицај споредног промета на висину пореске обавезе, пореке обавезе пореског дужника када јесте и када није обвезник ПДВ, испуњење услова за пореско ослобођење, појам такси, дан промета код услуга осигурања, који се промет без накнаде исказује у прегледу, где се исказује промет добара који није предмет опорезивања ПДВ-ом, шта се све подразумева под префактурисаним прометом, које субвенције улазе у пореску основицу И др.

Кроз практичне примере проћи ћемо кроз специфичности утврђивања пореске обавезе код разних делатности ( грађевинарство, спољна трговина, промет и издавање у закуп непокретности, производња, ИТ послови, комунална делатност….)

Посебна пажња биће посвећена садржини и обавезним елементима рачуна, случајевима издавања погрешног рачуна И начинима исправке грешке, измени порске основице, испуњењу услова за стицање права на одбитак претходног пореза.

Информације о вебинару и објашњење добићете до 01.03.2021 на маил адресу наведену у пријави.

Почетак курса:

02.03.2021.

Котизација: 35.000,00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Коме је намењена ова обука?

Обавезницима ПДВ-а и ПДВ дужницима

Циљ обуке

Циљ семинара је оспособљавање запослених за пуну примену Закона о порезу на додату вредност и подзаконских аката који за потребе обвезника ПДВ и других пореских дужника:

 • врше обрачун и плаћање ПДВ
 • врше уговарање послова са партнерима из земље и иностранства уз преузимање пореских обавеза
 • раде на пословима евидентирања свих пословних промена а за потребе попуњавања прегледа обрачуна и пореске пријаве пореза на додату вредност (Образац ПО ПДВ и Образац ПП ПДВ)
 • раде на пословима испостављања рачуна за извршен промет или на пословима пријема документације за набављена добра и услуге

Слађана Обреновић

0114149421 sladjana.obrenovic@pks.rs