На основу великог броја захтева од стране привредних субјеката, организовали смо петодневни тренинг у циљу свеобухватног давања тумачења и одговора на многа питања која су отворена увођењем новог начина евидентирања и попуњавања ПО ПДВ пријаве.

Услед обавезе тачног и потпуног исказивања много већег броја података у прегледу обрачуна, отворила су се многа питања и дилеме у смислу не само у које поље се уноси промет, већ и шта се сматра прометом, када је промет извршен, како се и када врши исправка основице, утицај споредног промета на висину пореске обавезе, пореке обавезе пореског дужника када јесте и када није обвезник ПДВ, испуњење услова за пореско ослобођење, појам такси, дан промета код услуга осигурања, који се промет без накнаде исказује у прегледу, где се исказује промет добара који није предмет опорезивања ПДВ-ом, шта се све подразумева под префактурисаним прометом, које субвенције улазе у пореску основицу и др.

Кроз практичне примере пролазимо кроз специфичности утврђивања пореске обавезе код разних делатности ( грађевинарство, спољна трговина, промет и издавање у закуп непокретности, производња, ИТ послови, комунална делатност…)

Посебна пажња је посвећена садржини и обавезним елементима рачуна, случајевима издавања погрешног рачуна и начинима исправке грешке, измени пореске основице, испуњењу услова за стицање права на одбитак претходног пореза.

По завршетку обуке, полазници ће бити оспособљени да:
издају рачуне у складу са Законом о ПДВ, врше контролу улазних докумената, у уговорима прецизирају пореске обавезе уговорних страна, воде евиденције, сачињавају преглед обрачуна ПДВ и попуњавају пореску пријаву ПДВ.