О обуци

Предавачи

мр Катарина Ћендић, лиценцирани саветник за хемикалије, СНЕ при Европској агенцији за хемикалије (ЕЦХА); мр Катарина Кринуловић, регулаторни консултант и национални експерт у области управљања хемикалијама

Безбедносни лист, као основно средство за размену информација о хемикалијама у ланцу снабдевања, представља живи документ који треба редовно ажурирати, унапређивати и усаглашавати са прописима, са циљем да свима који у професионалном раду имају контакт са хемикалијама пружи адекватне и структуиране податке о њиховим својствима, опасностима и релевантним заштитним мерама.

Обука ће Вам омогућити да унапредите квалитет безбедносних листова и отклоните дилеме које се јављају при њиховој изради или коришћењу информација које садрже.

Од 1. јануара 2021. године потребно је да привредни субјекти који стављају смеше у промет на територији ЕУ буду усклађени са Анексом VIII ЦЛП Уредбе. Обука ће Вам омогућити да разумете на првом месту да ли имате обавезу у складу са Анексом VIII ЦЛП Уредбе и уколико имате обавезу, на који начин можете да будете усклађени са овим одредбама, како бисте несметано наставили да стављате смеше у промет у ЕУ.

ТЕМЕ:

• Безбедносни лист (СДС) – коме је намењен и зашто је потребан, прописи у вези са СДС, структура и садржај обавезујућих поглавља и подпоглавља, међусобна повезаност информација наведених у поглављима, обавезе снабдевача у вези са израдом и достављањем СДС, извори података за израду, проширени Безбедносни лист (еСДС);
• Нотификација смеша, анекс VIII ЦЛП Уредбе (увод у регулаторне захтеве: на кога се обавеза пријаве смеша односи, када се смеша пријављује и који су захтеви и прописани рокови), УФИ код, трошкови

 

Полазници добијају: радни материјал, освежење на паузама и сертификат о завршеној обуци.

Почетак курса:

14.09.2021.

Котизација: 11,000.00 динара

без ПДВ

Привредна комора Србије, Београд, Кнеза Милоша 12, сала на међуспрату

Коме је намењена ова обука?

Произвођачима, извозницима и даљим корисницима који стављају хемикалије у промет, Саветницима за хемикалије и свим осталим заинтересованим странама

Циљ обуке

Је да се полазницима омогући стицање знања у вези са Безбедносним листом (СДС) и анексом VIII ЦЛП Уредбе, тј. нотификацијом смеша у ЕУ. Обука се изводи у виду радионице и обухвата примере како из дела везаног за СДС, тако и за део који се односи на нотификацију смеша.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs