О обуци

Предавач

Вера Лончар и Невена Петковић

Обука је намењена:
 Лицима која су водила просто књиговодство и која од 01.01.2019. воде књиге по систему двојног књиговодства
 као и свима који желе да савладају правила и начине књижења по принципу двојног књиговодства код предузетника

Обука је оријентисана на практичан рад у књиговодству тако да полазници стичу применљива знања, која одмах по завршетку курса могу да примене код обављања књиговодствених послова.

 

ТЕМЕ:

1. Основне разлике између простог и двојног књиговодсства
2. Формирања почетног стања у 2019.
3. Појам рачуноводства и подела рачуноводства
4. Законска и професионална рачуноводствена регулатива
5. Књиговодство као најважнији део рачуноводства
6. Двојно књиговодство и начин књижења пословних догађаја
7. Контни план, пословне књиге и документација
8. Елементи биланса стања и биланса успеха и билансне промене
9. Специфичности књижења код следећих делатности:
• велепродаја
• малопродаја
• услужне делатности
10. Основна правила и начин књижења:
• Пореза на додату вредност
• Пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада
• Пореза по одбитку на друга лична примања
• Пореза на приходе од самосталне делатности
11. Обавезни обрачуни (амортизације, курсних разлика, остварене РУЦ..)
12. Годишњи попис и књижење мањкова и вишкова
13. Правила вредновања позиција биланса стања и биланса успеха
14. Закључна књижења
15. Израда финансијских извештаја на основу двојног књиговодства
16. Израда пореског биланса ПБ2 и пореске пријаве ППДГ-1С
17. Задаци и вежбе

 

 

Обука у најави

Котизација: 20.000,00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Циљ обуке

Циљ семинара је да се полазници упознају са:

 начином рада у двојном књиговодству.
 техникама књижења и састављања финансијских извештаја и да тачно знају шта треба
да раде, при сваком кораку, од пријема документа до израде финансијског извештаја
 начином на који су требали да сачине почетно стање приликом преласка са простог на двојно књиговодство