О обуци

ПРЕДАВАЧИ:

-Ружица Стаменковић, руководилац Регистра финансијских извештаја и Регистра пружалаца рачуноводствених услуга у Агенцији за привредне регистре

-Снежана Матејић, порески и финансијски саветник

Радила у:

-Пореској управи на пословима директора Филијале Панчево

-Јавном предузећу на пословима Директора

Сектора за финансијске и опште послове

 

Термин обуке: 04. март, од 10:00 до 15:00 часова

 

ТЕМЕ:

Први део предавања:

 • Новине које доносе прописи и нови Посебни информациони систем Агенције (ПИС Агенције)
 • Обвезници, Евиденција обвезника и ПИС Агенције
 • Врсте и обим финансијских извештаја и рокови за њихово достављање
 • Одговорност и заштита интереса обвезника
 • Достављање свих врста финансијских извештаја и документације
 • Замена финансијских извештаја и документације
 • Казнене одредбе

 

Посебна пажња биће посвећена новинама које се први пут примењују на финансијске извештаје за 2022. годину, а које се односе на:

 • Лице одговорно за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја у складу са Законом
 • Усаглашеност рачуноводствене регулативе наведене у захтеву за објављивање финансијских извештаја са напоменама уз финансијски извештај
 • Доношење одлуке о обједињеном Годишњем извештају о пословању и начин достављања истог
 • Потписивање финансијског извештаја квалификованим електронским потписом законског заступника и супотписника
 • Обавезну употребу посебне бесплатне апликације Агенције (NexU апликација) или апликација које обезбеђују потпис у клауду, за потписивање захтева за јавно објављивање финансијских извештаја и документације
 • Новине у замени посебних података уз Консолидовани годишњи финансијски извештај и сл.

 

Такође, на вебинару ће посебно бити речи о отварању (регистрацији) корисничког налога у Јединственом информационом систему Републике Србије, у који је од 16.01.2023. године интегрисан Информациони систем Агенције.

 

Други део предавања:

 • Исказивање података за претходну годину у случају исправке грешака у току 2022. године
 • Разграничење обавеза за ПДВ и претходног пореза на датум биланса стања
 • Рачуноводствено евидентирање специфичних трансакција: курсне разлике, валутна клаузула, финансијски лизинг, евидентирање аванса, могућност или обавеза приходовања обавеза и пореске последице
 • Поступање у случају када  је промет услуга настао до краја године, али фактуре нису издате до тренутка предаје финансијског извештаја
 • Обавезни подаци који се исказују приликом сачињавања НАПОМЕНА

 

Почетак курса:

04.03.2023.

Котизација: 6,000.00 динара

без ПДВ

Вебинар

Коме је намењена ова обука?

Рачуновођама, финансијским директорима, запосленима у рачуноводству и финансијама, као и осталим заинтересованима

Циљ обуке

Оспособљавање полазника за састављање финансијских извештаја за 2022. годину у складу са захтевима Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ) и достављање извештаја преко ПИС Агенције. Могућност да полазници разјасне све недоумице и добију одговоре на отворена питања која имају у вези са применом ПСИ Агенције

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs