О обуци

Предавач

Вера Лончар, Невена Петковић и Драгана Марић

Распоред наставе обезбеђује потребно време за самосталан рад и успешно припремање испита, који се полаже по завршетку обуке.

Обука се састоји од 48 часова теоретске наставе са практичним вежбама.

Сви полазници који желе додатно да вежбају имају омогућен и шестомесечни приступ онлајн књиговодственом програму Minimax.

Након обуке полажу се писмени и усмени испит за добијање сертификата.

Обука почиње 06.05.2023. и траје до 24.06.2023. године.

Настава се одржава у наведеном периоду сваке суботе од 09:00 до 14:15 сати

ТЕМЕ:

 1. Појам, садржина и циљеви рачуноводства
 2. Књиговодство, као део рачуноводства
 3. Систем двојног књиговодства
 4. Пословне књиге и документација
 5. Рачуноводствена регулатива и рачуноводствене евиденције
 6. Порески систем и утицај на пословање привредног субјекта
 7. Привредни субјекти и начин вођења књига у појединим привредним субјектима
 8. Пословни процеси – књиговодствено обухватање пословних промена у зависности од врсте делатности и организација документације и књижења
 9. Платни промет
 10. Спољнотрговинско пословање
 11. Биланси и врсте биланса
 12. Биланс стања – структура и поједине позиције биланса стања и правила вредновања
 13. Биланс успеха – структура и поједине позиције биланса успеха и правила вредновања
 14. Попис и инвентарисање
 15. Зараде и накнаде зарада
 16. Друга лична примања
 17. Годишње пријаве везане за лична примања
 18. Обрасци и предаја финансијских извештаја за двојно књиговодство
 19. Порески биланс и пореска пријава за порез на добит

У оквиру наведеног програма, обука у потпуности обухвата делове 1.1. и 1.3. из образовног програма за стицање професионалног звања “Рачуновођа”, као и поједине сегменте других делова образовних програма за стицање професионалних звања “Рачуновођа” и “Овлашћени рачуновођа”.

Полазници добијају: радни материјал, скрипте, радне задатке са примерима, приступ књиговодственом програму миниМАX, пратеће материјале, као и сертификат ПКС о успешно обављеној обуци за самостално вођење пословних књига, након положеног испита.

Након завршене обуке полазници, поред Сертификата о успешно обављеној обуци, стичу и потребно практично знање и вештине да:

• формирају књиговодствену документацију, контирају и књиже основне књиговодствене промене код већине микро и малих привредних друштава и предузетника (двојно књиговодство)
• разумеју и примењују основне пореске и прописе
• обрачунају и поднесу пореске пријаве за исплату зарада и других личних примања, као и ПДВ пријаве
• врше контролу закључног листа и самостално (на основу закључног листа виртуелне компаније посебно за сваког полазника) обрачунају порез на добит, припреме и поднесу пореску пријаву за порез на добит, саставе финансијске извештаје и попуне оригиналне обрасце финансијских извештаја

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. По пријави и евидентирању, полазници на свој мејл добијају обавештење са приступним подацима.
Информацију о начину приступања добићете путем мејла 24.02.2023. до краја дана.

 

Почетак курса:

06.05.2023.

Котизација: 25.000,00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

Лицима која немају или имају мало искуства у књиговодственом раду, лицима која желе да постану професионалне рачуновође, као и свима онима која желе да надограде постојеће знање из књиговодства.

Обука за самостално вођење пословних књига оријентисана је на практичан рад у рачуноводству тако да полазници стичу применљива знања, која одмах по завршетку курса могу да примене код обављања рачуноводствених послова у било ком привредном субјекту или агенцији. Полазницима је омогућен онлајн приступ савременом књиговодственом интернет програму SAOP миниМАX у коме се раде додатне вежбе.

Циљ обуке

Циљ семинара је да се полазници упознају са свим аспектима рада у књиговодству. Да овладају техникама књижења, обрачуна и састављања финансијских извештаја и да тачно знају шта треба да раде, при сваком кораку, од пријема документације до израде финансијских извештаја

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs