О обуци

Предавач

Вера Лончар и Невена Петковић

 

Курс за самосталног књиговођу оријентисан је на практичан рад у књиговодству тако да полазници стичу применљива знања, која одмах по завршетку курса могу да примене код обављања књиговодствених послова у било ком привредном субјекту или агенцији.

Курс укупно траје 68 часова (52 часа теоретске наставе са практичним вежбама+12 часова вежби у књиговодственом софтверу онлајн + 4 часа испит за добијање сертификата). Настава се одржава сваког уторка и четвртка у периоду од 16 до 19:15 часова. Настава је подељена у 2 целине од по 90 минута и обухвата теоријску наставу и практичне вежбе уз симулирање живог рада у виртуелној компанији.

ТЕМЕ:

 1. Појам, садржина и циљеви рачуноводства
 2. Књиговодство, као део рачуноводства
 3. Систем двојног књиговодства
 4. Пословне књиге и документација
 5. Рачуноводствена регулатива и рачуноводствене евиденције
 6. Порески систем и утицај на пословање привредног субјекта
 7. Привредни субјекти и начин вођења књига у појединим привредним субјектима
 8. Пословни процеси – књиговодствено обухватање пословних промена у зависности од врсте делатности и организација документације и књижења
 9. Платни промет
 10. Спољнотрговинско пословање
 11. Биланси и врсте биланса
 12. Биланс стања – структура и поједине позције биланса стања и правила вредновања
 13. Биланс успеха – структура и поједине позиције биланса успеха и правила вредновања
 14. Попис и инвентарисање
 15. Зараде и накнаде зарада
 16. Друга лична примања
 17. Годишње пријаве везане за лична примања
 18. Обрасци и предаја финансијских извештаја за двојно књиговодство
 19. Порески биланс и пореска пријава за порез на добит

Полазници добијају:  радни материјал, скрипте, радне задатке са примерима, приступ књиговодственом програму миниМАX, пратеће материјале, освежење на паузама, као и сертификат ПКС о успешно завршеној обуци за самостално вођење књиговодства, након положеног испита.

Након завршеног курса полазници, поред Сертификата о успешно обављеној обуци, стичу и потребно практично  знање и вештине да:

формирају књиговодствену документацију, контирају и књиже књиговодствене промене већине микро и малих привредних друштава и предузетника (двојно књиговодство),
разумеју и примењују  основне пореске и финансијске прописе,
израде и поднесу пореске пријаве за исплату зарада и других личних примања, као  и ПДВ пријаве, врше контролу закључног листа и самостално (на основу закључног листа виртуелне компаније посебно за сваког полазника), обрачунају порез на добит, припреме и поднесу пореску пријаву за порез на добит, саставе финансијске извештаје и попуне оригиналне обрасце  финансијских  извештаја.

 

 

Почетак курса:

08.09.2020.

Котизација: 25,000.00 динара

без ПДВ

РПК Нови Сад, Народног фронта 10, Црвена сала, I спрат

Циљ обуке

Циљ семинара је да се полазници упознају са свим аспектима рада у књиговодству. Да овладају техникама књижења, обрачуна и састављања финансијских извештаја и да тачно знају шта треба да раде, при сваком кораку, од пријема документације до израде финансијских извештаја.