О обуци

Предавачи:

Оливера Рајковић, Канцеларија за јавне набавке

 • руководилац Групе за финансијско-материјалне послове

Марија Марковић, дипл. екон.-мастер правник

 • виши саветник у Привредној комори Србије за област јавних набавки
 • члан Радне групе за припрему новог Закона о јавним набавкама
 • акредитовани реализатор-предавач програма стручног усавршавања у јавној управи од стране Националне академије за јавну управу
 • дугогодишње практично искуство у области јавних набавки код наручиоца, буџетски инспектор и консултант за привреду у области јавних набавки

Термин одржавања: 29. новембар од 10:00 до 15:00 сати

 ТЕМЕ:

–         Припремне радње за планирање јавних набавки за 2024. годину

–         Веза финансијског плана и плана набавки

–         Интерни акт

–         План јавних набавки-садржај

–         Начин одређивања предмета и процењене вредности јавних набавки

–         Измене и допуне плана набавки

–         Прагови до којих се закон не примењује – члан 27. ЗЈН-а

–         Подела набавке у партије

–         Специфичности планирања појединих поступака јавних набавки

–         Истраживање тржишта

–         Одговорност за преузете обавезе у складу са Законом о буџетском систему (чл. 54)

–         Обавезе у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година

–         План јавних набавки на новом Порталу јавних набавки

–         Услови за покретање поступка јавне набавке

–         Евидентирање јавних набавки

–        Извештавање о набавкама

 

Након завршене обуке полазници, поред сертификата о успешно завршеној обуци, стичу и потребно  практично знање и вештине:

 • које радње да предузму за успешно планирање за 2024. годину
 • како да припреме План јавних набавки за 2024. годину на Порталу јавних набавки
 • како да одреде процењену вредност јавних набавки
 • како да изврше истраживање тржишта
 • како ближе дефинисати начин планирања у интерном акту
 • како да План јавних набавки ускладе са Финансијским планом
 • како да евидентирају јавне набавке како да извештавају о набавкама

 

Обука у најави

Котизација: 8.400,00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

Представницима јавних и секторских наручилаца који су посредно или непосредно укључени у процес планирања јавних набавки

 

Циљ обуке

Представници наручиоца који су укључени у послове планирања јавних набавки ће имати прилику да се припреме за израду плана јавних набавки за 2024. годину као и да сазнају како се исти припрема на Порталу јавних набавки. Добиће одговоре на најчешћа питања и дилеме из праксе које наручиоци имају у процесу планирања. Све теме ће бити теоретски објашњене и приказане практично на Порталу јавних набавки.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs