О обуци

Предавачи

Снежана Матејић, порески саветник; радила у Пореској управи на пословима директора Филијале Панчево, у Јавном предузећу на пословима директора сектора за финансијске опште послове

Овај тренинг организујемо на захтев привреде, у циљу свеобухватног тумачења и давања одговора полазницима на многа питања у вези са Е-ФАКТУРАМА И ФИСКАЛНИМ ДОКУМЕНТИМА која су у обавезној примени од 01.05.2022. као и са њиховим утицајем на обрачун ПДВ-а

Посебна пажња биће посвећена:

– правилима издавања ПДВ рачуна

– елементима и садржини фискалних докумената

– елементима и садржини е-фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна ПДВ-а у систему електронских фактура

Термини одржавања: 28. и 29. октобар, 3, 4. и 5. новембар, од 10:00 до 15:30 сати (онлајн)

ТЕМЕ:

Контола ПДВ-а од стране Пореске управе у погледу:

 • Утврђивања предмета опорезивања ПДВ-а;
 • Одређивања врсте промета;
 • Утврђивања времена промета добара и услуга;
 • Утврђивања места промета добара и услуга;
 • Разликовања пореског обвезника и пореског дужника;
 • Правилног одређивања пореске основице, накнаде или вредности и обрачунавања по прописаној пореској стопи;
 • Пореског ослобођења;
 • Контроле улазних докумената и испуњености услова за коришћење претходног ПДВ-а;
 • Посебних поступака опорезивања;
 • Евидентирања и брисања из евиденције обвезника ПДВ-а;
 • Издавања рачуна у складу са најновијим изменама Закона о ПДВ-у и подзаконским актима;
 • Обавезе вођење евиденција;
 • Исказивања података у прегледу обрачуна;
 • Подношења пореске пријаве (образац ПП ПДВ) и прегледа обрачуна (образац ПО ПДВ)
 • Повраћаја, рефакције и рефундације пореза
 • Усклађивања података о обрачунатом и плаћеном пдв-у у пореским евиденцијама пореске управе са књиговодственим и осталим евиденцијма код пореског обвезника;

 

Услед обавезе тачног и потпуног исказивања много већег броја података у прегледу обрачуна, отворила су се многа питања и дилеме у смислу не само у које поље се уноси промет, већ и шта се сматра прометом, када је промет извршен, како се и када врши исправка основице. Затим дилеме у вези са утицајем споредног промета на висину пореске обавезе, пореском обавезом пореског дужника када јесте и када није обвезник ПДВ-а, испуњењем услова за пореско ослобођење, појмом такси, даном промета код услуга осигурања. На овој обуци одговорићемо и на дилеме као што су: који се промет без накнаде исказује у прегледу, где се исказује промет добара који није предмет опорезивања ПДВ-ом, шта се све подразумева под префактурисаним прометом, које субвенције улазе у пореску основицу и др.

Полазници ће кроз практичне примере бити упознати са специфичностима утврђивања пореске обавезе код различитих делатности (грађевинарство, спољна трговина, промет и издавање у закуп непокретности, производња, ИТ послови, комунална делатност…)

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ САЧИЊЕН ЈЕ НА ОСНОВУ НАЈНОВИЈИХ  ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПДВ-у, ЗАКОНА О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ, ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА, МИШЉЕЊА И УПУТСТАВА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА КОЈИ СУ У ПРИМЕНИ ОД 01.05.2022. ГОДИНЕ

Почетак курса:

28.10.2022.

Котизација: 35,000.00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

обвезницима ПДВ-а и ПДВ дужницима

Циљ обуке

Циљ семинара је да се одговорним лицима у правном лицу кроз примере дају тумачења заснована на закону по питању многих проблема са којима се срећу у пракси.

Такође, циљ семинара је оспособљавање запослених за пуну примену Закона о порезу на додату вредност и подзаконских аката који за потребе обвезника ПДВ и других пореских дужника:

 • врше обрачун и плаћање ПДВ-а
 • врше уговарање послова са партнерима из земље и иностранства уз преузимање пореских обавеза
 • раде на пословима евидентирања свих пословних промена, а за потребе попуњавања прегледа обрачуна и пореске пријаве пореза на додату вредност (Образац ПО ПДВ и Образац ПП ПДВ)
 • раде на пословима испостављања рачуна за извршен промет или на пословима пријема документације за набављена добра и услуге

 

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs