Шестодневна обука на тему „Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања“, за коју је Пословна академија ПКС добила акредитацију решењем МУП 03.15.3 број:2/20 од 25.05.2020. године, започела је 14. септембра 2020. године.

Обуку похађају менаџери безбедности, запослени у организацијама (привредна друштва, предузетници, јавна предузећа, установе, институције, органи локалних самоуправа и др.) и сва лица која су заинтересована за процену ризика и/ли лиценцирање у складу са прописима који обавезују организације на израду Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, доношење мера за поступање са ризицима. (чл. 20 ст. 5 ЗПО) и израду Плана обезбеђења (чл. 20 ст. 6 ЗПО)

Циљ ове обуке је припрема за полагање стручног испита ради стицања лиценце за послове процене ризика у заштити лица, имовине и пословања, и стицање вештина за рад у пракси према прописаној методологији у важећој верзији стандарда СРПС А.Л2.003:2017

Предавања води Драгиша Јовановић, специјалиста за безбедност.