Пословна академија Привредне коморе Србије је добила овлашћење МУП Републике Србије за вршење обука за ПРОЦЕНУ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА. Обуке су обавезне према Закону о приватном обезбеђењу као припрема за полагање испита за стицање лиценци , И могу да је спроводе само привредна друштва, предузетници и школске установе који испуњавају материјалне, техничке, стручне и кадровске услове за обављање послова обуке и који добију овлашћење Министарства.
Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања је кровна процена која се израђује по међународно признатој методологији и садржи обавезну идентификацију, анализу и оцену једанаест основних група ризика (пословање, безбедност и здравлје на раду, примена права, криминално деловање, пожари, елементарне непогоде и друге несреће, експлозије, стандарди, екологија, лјудски ресурси, информационе технологије), на основу чега се одређује категорија штићеног простора (објекта) и доносе одговарајуће мере за поступање са идентификованим ризицима
Сва правна лица која користе услуге приватног обезбеђења уклјучујући привредна друштва, органе јавне власти, установе (образовне, здравствене и др.), коморе, институти, невладине и остале организације – морају вршити процену ризика у заштити лица, имовине и пословања и, на основу донетих мера у акту о процени ризика, сачинити План обезбеђења, уз запрећене казне у случају прекршаја одредби (од 50.000 до 2.000.000 дин, а поред новчане казне изриче се и заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до три године).
Пословна академија ПКС ће организовати обуке за Процену ризика од септембра месеца, а детаљније информације можете добити путем телефона 3300 992.

Детаљније о процени ризика можете видети овде.