Пословна академија ПКС у сарадњи са Пореском канцеларијом Татић организује специјалистичку обуку, чији је циљ да се обезбеди квалитетно и ефикасно оспособљавање за рад на практичној примени пореских прописа. У току обуке полазници ће кроз интензивни интерактивни рад, добити све информације који су им потребне за разумевање ове изузетно захтевне материје.

Обука се реализује кроз 100 часова практичне и теоријске наставе која пружа могућност за добијање додатног образовања из области пореских прописа и пореске администрације, као и других прописа који су директно или индиректно везани за пореску материју.

На обуци се обрађују следеће теме:

Увод у порески систем Републике Србије и основне промене у пословању привредних друштава
Порез на додату вредност
Порески поступак и пореска администрација (управни поступак, порески прекршаји и пореска кривична дела)
Порези на имовину (порез на имовину, порез на наслеђе и поклон, порез на пренос апсолутних права и порези на употребу, држање и ношење добара)
Порез на добит правних лица и трансферне цене
Порез по одбитку и примена међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања
Порез на доходак грађана и доприноси за обавезно социјално осигурање
Рачуноводствени аспекти опорезивања (МРС 12)
Ретроспектива и порески тест

Предавачи су еминентни стручњаци, са великим теоретским и практичним искуством у овој области.