Значење речи обавеза може се дефинисати као „неопходност извршавања одређене активности“, али додавање придева „пореска“ уз реч обавеза као да појачава њен значај. Порески обвезници смо сви и велика је вероватноћа да смо се некада нашли у ситуацији да нам је потребан савет о поступању у вези са неком пореском обавезом. Прави такав савет могу нам дати они који добро познају порески систем, пореске прописе и начин њихове примене, а то су порески саветници. Детаљније о овој делатности разговарамо са Снежаном Матејић, пореским саветником и предавачем Пословне академије ПКС.

1. Ко све може да се бави пореским саветовањем?

Пореско саветовање је веома комплексан и одговоран посао имајући у виду да захтева изузетно добро познавање великог броја различитих пореских и других прописа који су директно или индиректно везани за пореску материју. У складу са тим, пореским саветовањем може да се бави само онај ко добро познаје комплетно пореско законодавство и то не само наше земље већ и других држава, како би могао квалитетним саветима и информацијама да одговори на потребе свог клијента, било да је клијент правно или физичко лице. Улога пореског саветника у правом смислу те речи је да пореском обвезнику омогући оптимизацију пореских обавеза.

У већини земаља Европске уније прописано је да особе које желе да постану порески саветници морају имати завршен факултет или вишу стручну школу, а негде је као обавеза прописано и радно искуство у обављању послова пореског саветовања.

У Србији су порески саветници предвиђени законом пре више година, али до данас нису донета подзаконска акта која би прецизирала све појединости везано за ту делатност. Поред тога, Министарство финансија је дало мишљење да нема законских сметњи да се обавља делатност пореског саветовања.

2. Шта би сваки порески саветник требало да зна?

Сваки порески саветник мора, пре свега, да се упозна са конкретном пореском ситуацијом самог клијента и да тачно дефинише предмет пореског саветовања према захтеву клијента.

Предмет пореског саветовања може бити везан за пореске обавезе клијента, које не морају бити регулисане само једним пореским законом, тако да порески саветник мора знати све пореске законе у вези са порезом на доходак грађана, доприносима за обавезно социјално осигурање, порезом на додату вредност, порезом на добит правних лица, порезом на имовину и др.

Предмет пореског саветовања може бити и остваривање права пореског обвезника по питању коришћења правних лекова у поступцима контроле, при чему порески саветник мора јако добро да познаје процесне прописе и начин њихове примене (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о општем управном поступку, Закон о инспекцијском надзору….).

Последњих година порески обвезници су веома заинтересовани и све чешће се обраћају за помоћ код тумачења и примене Уговора о избегавању двоструког опорезивања правних и физичких лица, као и код начина и метода утврђивања трансферних цена и тумачења других новодонетих пореских прописа

3. Шта подразумева процена пореских ризика и како ту један порески саветник може помоћи?

Порески саветник мора да располаже свим релевантним чињеницама у вези са пословањем свог клијента (ако је реч о правном лицу) или да, ако за клијента има физичко лице, сагледавањем свих околности и чињеница, пружи савет клијенту који ће минимизирати ризике од потенцијалних прекршајних и кривичних санкција.

Порески саветник у томе полази и од законске регулативе, али и постојеће пореске и судске праксе, анализира постојеће и будуће пореске импликације, као и начине и могућности вођења евентуалних управних поступака.

Квалитетно и обухватно представљање клијенту његове пореске обавезе, помаже да се постигне оптимизација ове обавезе и уједно информише клијента о значају плаћања пореза и последицама неплаћања. Порески саветник заправо својим саветима треба да омогући пореским обвезницима да плате тачно онолико пореза колико је прописано законом, ни мање ни више.

Снежана Матејић, порески саветник и предавач Пословне академије ПКС

4. Како порески саветник може да унапреди пословање једне компаније?

Порески саветник може да унапреди пословање једне компаније само ако добро познаје и законодавни оквир и пословне активности свог клијента. У противном, неће бити у могућности да му да прави савет јер неће схватити шта је у ком тренутку релевантно за клијента. Уобичајено је да порески саветници пружају услуге давања савета о пореским питањима, попуњавању пореске пријаве, пружају помоћ при састављању финансијског извештаја и слично.

Врхунац пореског саветовања је израда пореског плана за пореског обвезника који треба да му помогне око избора земље резидентства или облика инвестиције, како би у законским оквирима свом пореском обвезнику глобалне пореске обавезе свео на минимум.

У условима ширења пословања и на глобална тржишта и све чешћег обављања послова изван граница земље, занимање пореског саветника посебно добија на значају

5. На који начин порески саветник може помоћи мањим фирмама, а на који начин већим компанијама?

И у једном и у другом случају порески саветник мора да “чује” клијента,  јер нико не зна боље од тог клијента са којим се проблемом суочава и која је његова конкретна пореска ситуација. Из искуства могу слободно да кажем да порески обвезник готово никада не прави свесно грешке у пословању или намерно избегава плаћање пореза. Ипак, због незнања или недовољног знања грешке се дешавају. Током рада са клијентом, порески саветник треба да га упозна са свим његовим обавезама, правима и начином на који могу да се исправе грешке које су уочене, а без правних последица.

6. Које су новине у пореским прописима из 2021. године ? Има ли најављених измена у 2022. години?

Као и сваке године, пред крај 2021. године донет је велики број измена и допуна готово свих пореских закона, тако да је и за искусне пореске саветнике неопходно да се упознају са свим новинама и начином њихове примене.

Сигурно је да ће 2022. годину обележити Закон о електронском фактурисању чија примена почиње 01. априла ове године.

7. Ви сте један од предавача на специјалистичкој обуци за пореско саветовање. Коме је намењена ова обука ?

Обука коју организује Пословна академија ПКС у трајању од 100 часова теорије и практичног рада, намењена је финансијским директорима, књиговођама, рачуновођама, пореским стручњацима и свима онима који у свом раду имају додир са порезима и пореским системом као и онима који желе да се специјализују за занимање пореског саветника.

Обука почиње 7. октобра, а више информација можете наћи овде.