Мислите на време о својој будућности – Посао проценитеља непокретности
Зашто нам требају стручни проценитељи?
Ко све може да буде проценитељ вредности непокретности?
Стари занат, а нова професија у успону – проценитељи вредности непокретности

Пословна академија ПКС организује други циклус акредитоване обуке за проценитеље вредности непокретности. Доношењем Закона о проценитељима вредности непокретности и његовом пуном применом од јуна 2018. године, процене непокретности могу да раде само лиценцирани проценитељи који су прошли акредитовану обуку и положили испит за лиценцу при Министарству финансија.

Oбука траје 144 наставна часа, након чега полазници полажу интерни испит, на коме се ради комплетна симулација процеса полагања испита за стицање лиценце. Сваки полазник поред теоријског знања на предавањима добија и ментора који са њим пролази кроз практични део израде процене, као и сав материјал који је неопходан као препоручена литература за спремање испита.

Циљ Закона је увођење реда у овом врло значајном послу и врло битној одлуци за већину оних који купују или продају непокретности, а како би се смањили ризици и простор за манипулације и најважније, заштитили интереси свих страна у правном поступку.

Улога проценитеља је да пружи објективно и непристрасно мишљење о вредности некретнине онима који је поседују, управљају њоме, продају, улажу у, и/или позајмљују новац на бази обезбеђења позајмице некретнином. Свака процена представља изазов. Проценитељ мора да буде стручан и аналитичан, јасан и транспарентан у просуђивању и да на једноставан и разумљив начин представи резултат процене клијенту.

Тачност процене вредности непокретне имовине представља значајан елеменат финансијске стабилности првенствено у банкарском сектору. Непрецизна процена вредности има значајне последице на приступ и трошкове финансирања у Србији, стабилност финансијског система, што посредно утиче и на ниво инвестиција, односно привредни раст.

Од укупног броја процена у Србији највише је у врху обезбеђења кредита, затим за вансудска извршења и за сврху стечајева, а раде се и процене јавних предузећа.

Модерно тржиште некретнина одликује већа динамика и интензивније промене, што захтева велику посвећеност и стручност проценитеља који добро познају принципе, начела, ценовне факторе и добро познају различите методе процене. За то је потребно широко знање допуњено најсвежијим информацијама о условима на тржишту некретнина. Компетентни и професионални проценитељи су стога неопходност.

Законом су јасно дефинисани критеријуми за добијање лиценце проценитеља. Ко жели да приступи испиту за стицање лиценце мора да испуни и следеће услове, а то су стечено високо образовање и најмање три године радног искуства на пословима вршења процене.
До сада су била четири циклуса полагања и лиценцу су стекли претежно проценитељи из Београда и из Новог Сада. Министарство финансија посебно истиче неопходност проширења броја проценитеља који би покрили подручје Јужне, Источне и Западне Србије.