О обуци

Предавач:

проф. др Горан Матић – директор Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, ванредни професор Факултета за пословне студије и право у Београду и Сенату Универзитета „Унион – Никола Тесла,“ Београд. Проф. др Матић је руководио, а и сам учествовао у креирању, изменама и допунама, као и спровођењу прописа:  Закона о тајности података; Закона о информационој безбедности; Закона о критичној инфраструктури; Стратегији одбране Републике Србије; Стратегији националне безбедности Републике Србије;

Учествовао је и руководио у бројним радним групама и телима у оквиру Владе Републике Србије, као што је рад у Групама за имплементацију Акционог плана за поглавља 10, 24 и 31 за пруступање Републике Србије ЕУ.

На нивоу сарадње Републике Србије и Регионалног Савета за сарадњу (РЦЦ) у Сарајеву, обављао функцију националног кординатора Републике Србије за сарадњу са тим телом по питању борбе бобе против насилног екстремизма и тероризма. Стални судски вештак за информациону безбедност (вештачење саржине тајних докумената или докумената који садрже пословну тајну). Члан удружења ,,ИТ вештак“, Српске Асоцијације Менаџера Корпоративне Безбедности (САМКБ) и „Удружења за међународно кривично право“ у Београду.

Координатор програма:

проф. др Драган Триван-председник Српске асоцијације менаџера корпоративне безбедности (САМКБ) и Асоцијације менаџера корпоративне безбедности Југоисточне Европе (SEECSA)

 

Термин одржавања: петак, 26. мај од 09:30 до 16:30 часова

 

ТЕМЕ:

 • Политички, правни, технолошки и безбедносни аспекти заштите података
 • Заштита личних података и пословне тајне
 • Политика заштите тајних података и национална безбедносна политика
 • Заштита професионалне тајне и етички кодекс
 • Обавезе органа јавне власти по питању имплементације Закона о тајности података, Закона о заштити личних података, Закона о заштити слободног приступа информацијама од јавног значаја и осталих прописа
 • Појам штићеног податка (тајног податка, личног податка, професионалне и пословне тајне и података о судским и другим поступцима)
 • Инсајдерска претња и судска пракса
 • Информациона безбедност и заштита података

 

Након завршеног модула полазници ће моћи да:

 • Користе терминологију заштите података
 • Распознају категорије штићених података, обављају класификацију и примењују законом одређени правни режим на штићене податке
 • Разликују обавезе органа јавне власти по питању имплементације одредби Закона о заштити личних података, Закона о тајности података, Закона о заштити пословне тајне и других прописа који се односе на штићене податке у управним и судским поступцима, као и професионалне тајне
 • Опишу појам штићеног податка – лични податак, тајни податак, пословну и професионалну тајну
 • Разумеју однос прописа о штићеним подацима са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
 • Опишу поступак за заштиту података
 • Наводе стандарде одредби прописа о заштити података
 • Дискутују о важности контроле и надзора над спровођењем прописа
 • Опишу надлежности органа јавне власти
 • Опишу практична искуства у примени прописа о заштити података
 • Препознају инсајдерску претњу и предузму мере на њеном отклањању
 • Поштују систем људских права кроз заштиту података

 

Овај модул траје 8 наставних часова.

Целокупна Специјалистичка обука за менаџере корпоративне безбедности обухвата 8 модула, односно 64 наставних часова:

Модул 1: Архитектура корпоративне безбедности – доц. др Дарија Ивандић Видовић– 10.02.2023.

Модул 2: Анализа и управљање ризицима – проф. др Зоран Кековић  – 24.02.2023.

Модул 3: Управљачке функције менаџера корпоративне безбедности проф. др Дане Субашић – 10.03.2023.

Модул 4: Кризни менаџмент – проф. др Желимир Кешетовић -24.03.2023.

Модул 5: Управљање девијантним понашањем на радном месту и интерне корпоративне истраге –проф. др Ирена Цајнер Мраовић 07.04.2023.

Модул 6: Пословно-обавештајна делатност – проф. др Драган Триван – 21.04.2023.

Модул 7: Leadership и coaching у корпоративној безбедности – проф. др Жељко Мојсиловић – 12.05.2023.

Модул 8: Информациона и информатичка безбедност – доц. др Горан Матић  – 26.05.2023.

 

Полазници могу похађати целокупан програм или модуле појединачно.

 

Полазници који похађају свих 8 модула добијају сертификат о успешно завршеној целокупној Специјалистичкој обуци за менаџере корпоративне безбедности.

 

Почетак курса:

26.05.2023.

Котизација: 12,000.00 динара

без ПДВ

Привредна комора Србије, Београд, Теразије 23, сала на 8. спрату

Коме је намењена ова обука?

Првенствено запосленима у подручју корпоративне безбедности, јавне безбедности, одбране и обавештајне заједнице

Циљ обуке

Развијање капацитета полазника за рад са штићеним подацима: личним подацима, пословном тајном, тајним подацима на националном нивоу и страним тајним подацима, професионалном тајном, као и са подацима о судским и другим подацима који су поверљиви и као такви недоступни јавности, у интеракцији са слободним приступом информацијама од јавног значаја (питање теста). Поред тога, обучавање полазника да препознају тзв. инсајдерску претњу, односно проблем неовлашћеног одавања штићених података, као једну од највећих безбедносних претњи за штићене податке.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs